Population of Dazhou

Home Other 2020-12-20

Population of Dazhou

By the end of 2019, the registered residence population of Dazhou was 6 million 589 thousand and 400, with a permanent population of 5 million 741 thousand, and the urbanization rate of permanent residents was 47.14%. The annual death rate was 467.97 per thousand, with a natural birth rate of 460.67 per thousand. There are Yi, Tibetan, Qiang, Miao, Hui, Mongolian, Tujia, Lisu, Manchu, Dong, Yao, Naxi, Buyi, Bai, Zhuang, Dai and other nationalities.


History