Meishan special food

Home Other 2020-12-18

Meishan special food

Meishan traditional delicacies and specialties include: sugar and oil fruit, spicy sausage, Sichuan fried spring rolls, Dongpo bean curd elbow, stone bean curd, Dongpo cuttlefish, Dongpo sausage, sweet potato sugar, Meishan Qiao Jiao beef, yameizi soy sauce meat, Renshou Heilongtan whole fish mat, sesame cake, Wangyang town dried beef, re pot mutton, re pot fish, Wengong loquat and Cao Jiali; Dongpo Songhua egg; Dongpo District's Dongpo Pozuzi, Dongpo meat, Dongpo fish, longan Su, Meishan navel orange and Guoyou Sansu wine; Pengshan Pengzu wine, sweet skin duck, floating soup; Hongya Yayu, Tengjiao oil, Washan spring wine, Bobo chicken, Daoquan mountain green tea and various kinds of picnics; Qingshen's Jiangtuan, Hanyang chicken, Zhongyan roasted whole sheep, Qingshen Ponkan; Danling's frozen cake, unknown fire, caobami tofu, Liu chicken, Daya Loquat, bangbangbang chicken, Pengzu golden wine, Huangfeng orange, Pengzu eight hundred birthday wine, Yalian, Hongya Tengjiao oil, Gaomiao liquor, Hongya green tea.


History